เว็บบอร์ด
 
1 / 12
CostPerfect Co., Ltd. Training in the use of program, analysis and appraisal Between 31 January - 3 February 2019 at Indonesia.
2 / 12
3 / 12
CENTRAL i-City, the largest shopping mall in the capital city of Selangor.
4 / 12
5 / 12
SCB Park Plaza or Siam Commercial Bank Park Plaza is a high-rise building complex located on Ratchadaphisek Road in Chatuchak District, Bangkok, Thailand
6 / 12
Central Salaya emphasizes the Contemporary Botanical concept or the modern botanical garden. The interior is decorated to look fresh, shady with a garden simulation. Various natural plants are provided in the mall, especially orchids, which are the symbol of Nakhon Pathom.
7 / 12
CentralFestival Hatyai is The First-Stop destination to fulfill your wishes where is situated in the middle of Hatyai.
8 / 12
The national Note Printing Facility from 1969 to 2007. Banknotes have since then been produced at a bigger facility in Nakhon Pathom.
9 / 12
Silom Complex is a modern office building and the only shopping centre on Silom Road. The 31 storeys building locates on 7 Rai land (approximately 11,200 square meters); and has been running the business since 1993.
10 / 12
Sri Panwa Phuket is a weekend house project and a five star luxury hotel with Pool Villa Style by using contemporary tropical design located on the tip of Panwa cape, southeastern part of Phuket Island.
11 / 12
Suvarnabhum Airport covers an area of 3,240 hectares (8,000 acres), making it one of the biggest international airports in Southeast Asia and a regional hub for aviation.
12 / 12

ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

กระทู้: มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร และระบบ Cost System

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอา​คาร และระบบ Cost System 6 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #2

  • Pordee
  • รูปประจำตัวของ Pordee
  • ออฟไลน์
  • Administrator
  • จำนวนโพสต์: 4
  • พลังน้ำใจ: 12
โครงการสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร และระบบ Cost System เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง” (Standard Elemental Construction Cost Code for Building and Cost System) วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ล้วนต้องรู้จักกันดีกับระบบการจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e–Government Procurement) ที่ใช้ในการจัดหาแบบ e-market และ e-bidding ซึ่งเริ่มแรกการนำเอาระบบนี้มาใช้แค่การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เท่านั้น แต่เนื่องจากงานจัดจ้างก็มีเพิ่มมากขึ้น จึงนำเอาระบบนี้มาประยุกต์ในการจัดจ้างไปด้วย โดยมีการกำหนดกระบวนการ ทำงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อนำไปสู่การประมาณราคาและงบประมาณในการดำเนินการ ซึ่งการจัดหา คือการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มี 6 วิธี คือ
1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีสอบราคา
3. วิธีประกวดราคา
4. วิธีพิเศษ
5. วิธีกรณีพิเศษ
6. วิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

และวิธีการเหล่านี้ถึงแม้จะมีขั้นตอนอย่างชัดเจน แต่มันก็ยังแสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใส โดยเฉพาะกรณีการจัดจ้าง เนื่องจากการจัดจ้าง หรือการ e-Auction ที่นำเอามาใช้กับการว่าจ้าง หรือการรับเหมาก่อสร้าง โดยมีการกำหนดมาตรฐานการออกแบบ การประมาณราคาโดย อ้างอิงจากราคากลางเป็นหลัก แต่หน่วยงานต่างๆ ยังคงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของรหัสต้นทุนที่ผิดๆ รวมไปถึงการกำหนดและการประมาณราคาต้นทุนที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งชี้ช่องโว่ของระบบ e-Auction อีกทั้งยังมีแนะนำ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวมไปถึงการแนะนำระบบการทำงานรูปแบบใหม่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไป ปรับใช้เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารงาน หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมต้นทุนในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดในการขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีระบบ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 เห็นว่าประเทศไทยควรมีการเตรียมพร้อมคือ การกำหนดมาตรฐานเพื่อรองรับการเข้ามาของวิศวกรอาเซียน โดยนำมาตรฐานต่างชาติมาประยุกติใช้ร่วมกับมาตรฐานที่พัฒนาโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้การทำงานมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันเป็นการการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในการกำหนดรหัสเพื่อการจัดเก็บรหัสรายการในการจัดทำ ราคากลางงานก่อสร้าง และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้างเหมือนกันทั้งประเทศในอนาคต
วิทยากรหลักในการอบรม
1. นายสุชิน สุขพันธ์ อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2. คุณกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หัวข้อหลักในการอบรม
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดชื้อจัดจ้าง
- ไขรหัสราคาสำหรับงานก่อสร้าง, ความจำเป็นในการใช้รหัสราคาหลายรหัส
- รหัสราคาของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) , รหัสราคาแบ่งเป็น สามประเภท คือกำหนดตาม วัตถุประสงค์และผลิตภัณฑ์ กำหนดตามส่วนของอาคาร และกำหนดตามตำแหน่งของงาน, การประยุกต์ใช้รหัสราคา ตามขั้นตอนต่างๆ ของการก่อสร้าง
- การวิเคราะห์ราคาเพื่อการคัดเลือกผู้รับเหมา
- การประมาณราคา โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถต่อเชื่อมถึงกันได้ ทำให้สะดวกในการวิเคราะห์ราคา และการแยกสัญญา, การประยุกต์ใช้ ขั้นตอน PRE-CONTRACT, การวิเคราะห์ราคาเพื่อการทำ VALUE ENGINEERING (การหาส่วนที่ราคาสูงผิดปกติ), การวิเคราะห์ราคาเพื่อ เปรียบเทียบกับโครงการที่ได้ทำมาแล้ว ในรูปแบบต่างๆ, การแยกงานออกเป็นหลายสัญญา, การแยกรายละเอียดปริมาณและราคา กรณีเจ้าของต้องการจัดซื้อวัสดุบางส่วน, การแยกรายละเอียดปริมาณและราคา ตามความต้องการของเจ้าของงาน ฯลฯ
- แนะนำระบบ Cost System เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การเปรียบเทียบระบบ e-Auction กับระบบ Cost System
- ข้อดีของการนำเอา ระบบ Cost System มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

อ้างอิงจาก. eng.cmu.ac.th/web/wp-content/uploads/2015/06/news20150616-1.pdf
แก้ไขล่าสุด: 6 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา โดย Pordee.
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 10.157 วินาที